in the current implementation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in the current implementation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in the current implementation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in the current implementation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • in the current implementation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trong cài đặt hiện tại