in terms of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in terms of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in terms of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in terms of.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • in terms of

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    theo ngôn ngữ

    theo quan điểm