in red ink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in red ink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in red ink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in red ink.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • in red ink

    * kinh tế

    biểu thị bằng mực đỏ