in practice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in practice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in practice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in practice.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • in practice

    in practical applications

    will this work in practice?

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).