in band on channel (iboc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in band on channel (iboc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in band on channel (iboc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in band on channel (iboc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • in band on channel (iboc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    theo kênh trong băng