gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas.

Từ điển Anh Việt

 • gas

  /gæs/

  * danh từ

  khí

  khí thắp, hơi đốt

  khí tê (dùng khi chữa răng) ((cũng) laughing gas)

  (quân sự) hơi độc, hơi ngạt

  khí nổ (mỏ, than)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) dầu xăng

  (thông tục) chuyện rỗng tuếch không đâu vào đâu, chuyện tầm phào; chuyện huyên hoang khoác lác

  to step on the gas

  (xem) step

  * ngoại động từ

  cung cấp khí thấp, cung cấp hơi đốt (cho một căn buồng)

  hơ (chỉ, sợi...) qua đèn khí (cho hết lông tơ)

  thắp sáng bằng đén khí

  thả hơi độc, thả hơi ngạt, làm ngạt bằng hơi độc

  (thông tục) lừa bịp (ai) bằng những lời huênh hoang khoác lác

  * nội động từ

  xì hơi

  nói dông dài; nói chuyện tầm phào; huyên hoang khoác lác

 • gas

  (vật lí) khí

  ideal g. khí lý tưởng

  polytropic g. khí đa hướng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas

  * kinh tế

  chất khí

  cung cấp khí đốt

  cung cấp khí thấp

  ga

  hơi đốt

  hơi ga

  khí

  khí đốt

  * kỹ thuật

  cung cấp khí

  hơi

  khí

  khí mỏ

  nhiên liệu

  trạng thái khí

  xăng

  điện lạnh:

  chất khí

  dệt may:

  đốt đầu xơ

  đốt lông

  hóa học & vật liệu:

  gas

  điện:

  hơi đốt

  cơ khí & công trình:

  khí (đốt)

  khí ga

  ô tô:

  khí đốt xăng

  y học:

  khí, hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gas

  the state of matter distinguished from the solid and liquid states by: relatively low density and viscosity; relatively great expansion and contraction with changes in pressure and temperature; the ability to diffuse readily; and the spontaneous tendency to become distributed uniformly throughout any container

  Synonyms: gaseous state

  a fluid in the gaseous state having neither independent shape nor volume and being able to expand indefinitely

  attack with gas; subject to gas fumes

  The despot gassed the rebellious tribes

  Similar:

  gasoline: a volatile flammable mixture of hydrocarbons (hexane and heptane and octane etc.) derived from petroleum; used mainly as a fuel in internal-combustion engines

  Synonyms: gasolene, petrol

  flatulence: a state of excessive gas in the alimentary canal

  Synonyms: flatulency

  accelerator: a pedal that controls the throttle valve

  he stepped on the gas

  Synonyms: accelerator pedal, gas pedal, throttle, gun

  natural gas: a fossil fuel in the gaseous state; used for cooking and heating homes

  boast: show off

  Synonyms: tout, swash, shoot a line, brag, blow, bluster, vaunt, gasconade