petrol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrol.

Từ điển Anh Việt

 • petrol

  /'petrəl/

  * danh từ

  dầu xăng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petrol

  * kinh tế

  dầu

  dầu xăng

  xăng

  * kỹ thuật

  dầu

  ga

  khí đốt

  nhiên liệu

  xăng

  ô tô:

  chế hòa khí

  xây dựng:

  dầu hôi

  dầu xăng

  ét xăng

  toán & tin:

  dầu xăng, dầu hôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • petrol

  Similar:

  gasoline: a volatile flammable mixture of hydrocarbons (hexane and heptane and octane etc.) derived from petroleum; used mainly as a fuel in internal-combustion engines

  Synonyms: gasolene, gas