petrolatum oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrolatum oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrolatum oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrolatum oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petrolatum oil

    * kỹ thuật

    dầu trắng