petroleum oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum oil

    * kỹ thuật

    dầu hỏa