petroleum mining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum mining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum mining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum mining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum mining

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự khai thác dầu mỏ