petroleum ointment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum ointment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum ointment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum ointment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum ointment

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cao dầu mỏ