petroleum ether nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum ether nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum ether giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum ether.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum ether

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ê te dầu mỏ