petroleum province nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum province nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum province giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum province.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum province

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tỉnh có dầu mỏ

    vùng dầu mỏ