petroleum coke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum coke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum coke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum coke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum coke

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cốc dầu mỏ