petroleum vapor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum vapor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum vapor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum vapor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum vapor

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hơi dầu mỏ