petroleum benzin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum benzin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum benzin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum benzin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum benzin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xăng dầu