petroleum grease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum grease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum grease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum grease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum grease

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mỡ bôi trơn dầu mỏ

    mỡ dầu mỏ