petroleum car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum car

    * kỹ thuật

    ô tô:

    xe xi-téc chở dầu