petroleum company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum company

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    công ty dầu mỏ