petroleum bitumen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum bitumen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum bitumen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum bitumen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum bitumen

    * kỹ thuật

    bitum dầu mỏ