petroleum acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum acid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum acid

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    axit dầu mỏ