petroleum black nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petroleum black nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petroleum black giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petroleum black.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petroleum black

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    muội dầu mỏ