petrologically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrologically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrologically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrologically.

Từ điển Anh Việt

  • petrologically

    xem petrology