petrologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrologist.

Từ điển Anh Việt

  • petrologist

    /pi'trɔlədʤist/

    * danh từ

    nhà nghiên cứu về đá, nhà thạch học