petrol trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrol trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrol trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrol trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petrol trap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ thu hồi xăng