petrol winch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrol winch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrol winch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrol winch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petrol winch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tời dùng xăng