petrol-engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrol-engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrol-engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrol-engine.

Từ điển Anh Việt

  • petrol-engine

    * danh từ

    máy chạy xăng