petrol lorry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrol lorry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrol lorry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrol lorry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petrol lorry

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xi-téc chở dầu