petrol mixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrol mixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrol mixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrol mixture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petrol mixture

    * kỹ thuật

    hỗn hợp ga

    hỗn hợp gazolin