gaseity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaseity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaseity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaseity.

Từ điển Anh Việt

  • gaseity

    * danh từ

    trạng thái khí; tính chất khí