gas up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gas up

    fill with gasoline

    Gas up the car

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).