gas-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-man.

Từ điển Anh Việt

  • gas-man

    /'gæsmæn/

    * danh từ

    người sản xuất hơi đốt

    người đi thu tiền hơi đốt