gas bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas bag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas bag

    * kỹ thuật

    túi khí

    xây dựng:

    nhà để xe