gassy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gassy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gassy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gassy.

Từ điển Anh Việt

 • gassy

  /'gæsi/

  * tính từ

  (thuộc) khí; như khí

  đầy khí

  ba hoa rỗng tuếch (lời nói...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gassy

  * kỹ thuật

  có khí nổ

  dạng khí

  khí

  sủi bọt

  vật lý:

  thể khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gassy

  resembling gas

  Similar:

  colicky: suffering from excessive gas in the alimentary canal

  Synonyms: flatulent