gas oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas oil

  * kỹ thuật

  dầu đốt

  vật lý:

  dầu gazion

  xây dựng:

  dầu khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gas oil

  an oil formed through distillation of petroleum of intermediate boiling range and viscosity