gas cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas cap

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chỏm khí