gas-lit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-lit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-lit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-lit.

Từ điển Anh Việt

  • gas-lit

    * tính từ

    được chiếu sáng nhờ ánh sáng của chất khí cháy