gas-jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas-jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas-jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas-jet.

Từ điển Anh Việt

  • gas-jet

    /'gæsdʤet/ (gas-burner) /'gæs,bə:nə/

    burner) /'gæs,bə:nə/

    * danh từ

    đèn hàn khí, mỏ hàn khí