gastral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastral.

Từ điển Anh Việt

  • gastral

    * tính từ

    thuộc dạ dày