gasify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gasify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gasify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gasify.

Từ điển Anh Việt

 • gasify

  /'gæsifai/

  * ngoại động từ

  khí hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gasify

  * kỹ thuật

  khí hóa

  điện:

  hóa khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet