aerify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerify.

Từ điển Anh Việt

 • aerify

  /'eərifai/

  * ngoại động từ

  làm hoá ra thể hơi, khí hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aerify

  * kinh tế

  khí hóa

  * kỹ thuật

  dạng khí

  hóa ra thể hơi

  khí hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet