film wrap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film wrap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film wrap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film wrap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film wrap

    * kỹ thuật

    giấy bóng gói hàng

    màng mỏng dính

    màng trong suốt