film boiling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film boiling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film boiling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film boiling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film boiling

    * kỹ thuật

    sự sôi màng

    điện lạnh:

    sôi màng