film speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film speed

    * kỹ thuật

    vật lý:

    độ nhạy của phim