film backing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film backing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film backing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film backing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film backing

    * kỹ thuật

    lớp đệm phim