film coating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film coating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film coating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film coating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film coating

    * kỹ thuật

    lớp phủ màng mỏng