film reel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film reel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film reel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film reel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film reel

    * kỹ thuật

    cuộn phim