filmy fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filmy fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filmy fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filmy fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • filmy fern

    any fern of the genus Hymenophyllum growing in tropical humid regions and having translucent leaves

    Synonyms: film fern

    Similar:

    bristle fern: any fern of the genus Trichomanes having large pinnatifid often translucent fronds; most are epiphytic on tree branches and twigs or terrestrial on mossy banks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).