film fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • film fern

    Similar:

    filmy fern: any fern of the genus Hymenophyllum growing in tropical humid regions and having translucent leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).