film-store nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film-store nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film-store giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film-store.

Từ điển Anh Việt

  • film-store

    viện tư liệu phim